Разузнаване и странознание

РАЗУЗНАВАНЕ И СТРАНОЗНАНИЕ - cover

Автор: Мариан Нинов

Рецензенти:
полковник доц. д-р Боти Видолов
доцент д-р Иван Панчев

ISBN 978-619-7478-65-5

Описание

Целенасоченото и детайлно изясняване на възможно най-много аспекти във военната дейност – в частност разузнаването, е необходимо и полезно за бъдещата професионална работа на обучаемите. В този смисъл предложеният учебник има за цел да опише общите особености и закономерности на средата, в която се разузнава. По този начин бъдещите експерти в тази област ще придобият знания и компетентности самостоятелно и в кратък срок да опознават в общ план средата, в която ще се налага да действат, както и да следят за нейните изменения. В резултат провежданите от тях разузнавателни дейности биха били по-ефективни и по-безопасни.