РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНАТА СИСТЕМАЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТБРАНАТА 

Петър Стоилов
Петър Стоилов

Автор: Петър Стоилов

Настоящата книга е на основата на теоретично изследване, осъществено в рамките на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“, и носи заглавието на темата на самата дисертация. Разкрити са важни моменти от анализа на развитието и състоянието на административноправната система за управление на отбраната (в частност Министерство на отбраната на Република България). В такъв смисъл това не е монография и не е учебник. Текстът в книгата по естествен начин допълва част от лекциите по различни дисциплини, водени от катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ във факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Георги Стойков Раковски“: „Мениджмънт на сигурността и отбраната“, „Публична администрация в отбраната“, „Нормативна основа на въоръжените сили“, „Административен мениджмънт“ и др.

ISBN (Print) 978-619-7478-78-5