Публична защита на Трифон Любомиров Илиев

Публична защита на дисертационен труд на тема „Комплексно използване на авиационни и космически системи и средства за наблюдение при информационно осигуряване в съвременните операции“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от Трифон Любомиров Илиев.

Председател на научното жури: полковник доцент доктор Росен Дончев Димитров

Дата:16.11.2020 г.

Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“

Начало: 11:00 часа

Автореферат на Трифон Любомиров Илиев

Рецензии:

Становища:

Дата: 15.10.2020 г.

гр. София