Публична защита на Стоянка Христова Вашкова

Публична защита на дисертационен труд на тема „Публични комуникации на местната власт“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Стратегически комуникации)“, разработен от Стоянка Христова Вашкова.

Председател на научното жури: полковник доцент доктор Галин Райнов Иванов

Дата: 10.05.2023 г.

Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“

Начало: 14:00 часа

Автореферат на Стоянка Христова Вашкова

Рецензии:

Становища:

Дата: 05.04.2023 г.

гр. София