Публична защита на подполковник Теодора Пенкова Чалъкова

Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на военнообразователната система чрез прилагане на теорията на поколенията“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (управление на сигурността и отбраната)“, разработен от подполковник Теодора Пенкова Чалъкова.

Председател на научното жури: професор доктор Лидия Стоянова Велкова

Дата: 10.01.2023 г.

Място: Академична зала № 1 на Военна академия „Г. С. Раковски“

Начало: 14:00 часа

Автореферат на подполковник Теодора Пенкова Чалъкова

Рецензии:

Становища:

Дата: 09.12.2022 г.

гр. София