Публична защита на дисертационен труд на подполковник инженер Живко Христов Проданов

Публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Военно дело”, по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, ШИФЪР 9.2.2. (05.12.01), на подполковник инженер Живко Христов Проданов на тема „Изследване възможностите за усъвършенстване на организацията на полевите комуникационни и информационни системи в оперативните и тактическите формирования при преминаване към цифрови комуникации”.

Автореферат на подполковник инженер Живко Христов Проданов

Рецензии:

Полковник доцент д-р Камен Станев Калчев
Доцент д-р инженер Наско Георгиев Загоров

Становища:

Професор д-р Павел Василев Демиров
Полковник доцeнт д-р инженер Марио Стефанов Ангелов
Доцент д-р инженер Динко Георгиев Стефанов

22.06.2015 г.
гр. София