Противодесантната отбрана на Българската армия през Първата световна война 1915 – 1918 г.

ПРОТИВОДЕСАНТНАТА ОТБРАНА - cover

Автор

АНАТОЛИЙ ПРОКОПИЕВ

Рецензенти

полковник доц. д-р Нелко Ненов

доцент д-р Румен Николов

ISBN 978-619-7478-69-3

Описание

По време на войните за национално обединение Българската армия натрупва собствен опит по организиране на отбрана на морско крайбрежие. При нейното построение липсва шаблон и се подхожда творчески в зависимост от вероятния замисъл за действие на противника, целите и задачите на отбраната, характера на местността и наличните сили и средства за нейното осъществяване.  Значението на организирането на отбрана на морско крайбрежие практически се доказва и през участието на България през Втората световна война. Тогава на Българската армия отново се налага да организира противодесантна отбрана на същите направления и на същите крайбрежия.

Натрупаният опит е доказателство, че Българската армия е способна да организира силна съвременна отбрана, съобразена с военнополитическата обстановка както в състава на коалиция, така и самостоятелно. Този опит, съобразен с новите изисквания и тенденции в развитието на военното дело на съвременния етап, е приложим при разработването на българските военнотеоретични схващания за отбрана на морски бряг и практическата подготовка на командирите, щабовете и войските.  Принципните положения при организиране и водене на противодесантна отбрана остават валидни и днес по отношение на инженерната организация, взаимодействието между родовете войски и видовете въоръжени сили. Те намират своето място при разработването на съвременните бойни устави, инструкции и наставления.