Приложение на уеб технологиите за защита на националната сигурност

В Световната мрежа и в частност българското интернет пространство има много бази данни, уебсайтове и социални медии, където потребителите намират информация, комуникират един с друг и дори влияят на действията на обществото.

Описание

В Световната мрежа и в частност българското интернет пространство има много бази данни, уебсайтове и социални медии, където потребителите намират информация, комуникират един с друг и дори влияят на действията на обществото. Използването на тези средства може да доведе до някои негативни ефекти за националната сигурност и неблагоприятни последици за интересите на държавата. Независимо от това, те предоставят и редица възможности за постигане на целите на дадената страна.
Целта на настоящата монография е да предостави актуална картина на потенциалните киберзаплахи в Българското интернет пространство, да анализира влиянието им върху националната сигурност, възможностите на уеб технологии за предотвратяване или ограничаване на тези заплахи и да очертае основните сценарии за защитата на националната сигурност.
Изложението е структурирано в две части. В първата част са представени характеристиките и е предложена класификация на източниците на заплахи в интернет за националната сигурност. Във втората част се анализират интернет инструментите и възможностите за тяхното използване за защита на интересите на държавата.
Авторът е главен асистент в секция „Изследване и иновации в областта на военните технологии“ на Институт „Перспективни изследвания за отбрана“ към Военна академия „Г. С. Раковски“.
Монографията е предназначена за специалисти, работещи в сферата на стратегическите комуникации, информационните операции и връзки с обществеността. Също така ще бъде интересна на широк кръг от читатели, интересуващи се от потенциалните заплахи за националната сигурност в интернет пространството и възможностите, които предоставят уеб технологиите за предотвратяване или ограничаване на тези заплахи.