Приватизиране на сигурността. Съвременни правни проблеми

Irina-cover

Автор:
Ирина Миндова

Описание

Монографията е структурирана в три глави. В първата се разглеждат и подлагат на анализ правните белези на основните групи недържавни субекти, които участват в международни въоръжени конфликти, вътрешни конфликти с немеждународен характер или оказват съдействие и подкрепа за сигурността на разпадащи се държави: нелегитимни и легитимни субекти. Във втората глава са представени основните международни инициативи относно изграждането на международноправна рамка за функционирането на частни военни компании и компании за сигурност. В третата глава на структуриране и анализ са подложени вътрешноправни модели на регулиране на частните военни компании и компании за сигурност и проблеми от съдебната практика, възникнали при тяхното използване.