Предизвикателства пред развитието на военнообразователната система в България

Предизвикателства пред развитието на военнообразователната система в България

Автори: Дилян Марков, Радослав Чалъков

Националната сигурност на страната може да се раздели на специфични проблемни области с политически, икономически, социални, етнически, духовни, военни, информационни и екологични компоненти. Всяка една от тях, индивидуално или във взаимодействие с другите, чрез влиянието на редица фактори, може да бъде критична за националната сигурност. Общото по между им е зависимостта от нуждата за обучение на човешките ресурси, които ги реализират. Военнообразователната система (ВОС) е съвкупност от всички военнообразователни институции на една държава, които предоставят специфично военно образование и обучение, практически опит, умения, индивидуална и групова подготовка в областта на сигурността и отбраната. Образователната система на страната е необходимо да се вклини като подсистема на системата за национална сигурност, а ВОС се явява елемент на тази система.
Повече от две десетилетия след началото на прехода към демокрация и пазарна икономика, ВОС е обхваната от тези промени, които по своята същност не доведоха до значително подобряване на нейното функциониране. В обществата, извършващи промени, каквото се явява нашето, образованието (и в частност ВОС) е в процес, при който се търсят промени. В ситуация като тази, направленията за развитие, които обществото желае да реализира се осъществяват бавно, има наличие на големи съпротиви във вътрешността на системата и значително изоставане в определени сектори от търсеното желано крайно състояние в планиран период на развитие. В такива времена се пораждат дискусии за способността на ВОС да запази облика си, да бъде в крак с предизвикателствата и да е адекватна на съвремието, в което се намираме.
Извършеният анализ по отношение на придобиването и повишаването на квалификацията на военнослужещите и цивилните служители е изготвен в периода 2016 – 2022 г.

ISBN (Print) 978-619-77-11-21-9