Предизвикателства на многонационалността в съвременните военни операции

МНОГОНАЦИОНАЛНОСТТА В СЪВРЕМЕННИТЕ ВОЕННИ ОПЕРАЦИИ - cover

Капитан I р. доцент доктор с.н. Янцислав Янакиев
Генерал майор Съби Събев

Описание

Книгата е посветена на усъвършенстването на подготовката на българските военнослужещи за участие в многонационални военни операции, както и на възможните подходи за подобряване на обучението им за работа в многонационална и мултикултурна среда.
Първата глава на студията е „Международен и национален опит в изследване на културните и организационните предизвикателства при участие в многонационални военни операции.”
В нея са анализирани редица постоянни и временни многонационални формирования, очертани са някои основни предизвикателства при работа в многонационална среда и ролята на културните фактори при провеждането на военни мисии и операции, както и тяхното значение за ефективността им.
Във втората глава на студията – „Фактори, влияещи върху ефективността на работа на военнослужещите в многонационална и мултикултурна среда”,са анализирани организационните и културните бариери пред адаптивността на военнослужещите при работа в многонационални и коалиционни военни операции.
Третата глава на студията е „Методика за оценка на факторите, влияещи върху работата на военнослужещите в екип в коалиционна среда” и представя резултати от процеса на разработване и валидиране на методиката по време на съвместното българо-американско учение през 2009 г. на полигон „Ново село”.
Разработената Методика би била полезна за подобряване обучението на българските военнослужещи за работа в многонационална и мултикултурна среда в няколко направления, които са подробно развити в публикацията. Ще посочим само, че нейното прилагане може да подпомогне разработването и използването в бъдеще на метод за оценяване готовността на националните контингенти за ефективно коалиционно сътрудничество преди началото на мисията, за идентифициране на основните проблемни области и фокусиране на обучението за преодоляване на установените слабости.
Четвъртата глава е „Подобряване на културната адаптивност на българските военнослужещи при участие в многонационални операции – нови подходи в обучението”. Тя представя един съвременен подход за обучение на военнослужещите за работа в многонационална и мултикултурна среда, който се базира на използването на мултимедиен продукт GlobeSmart® Commander. Той се основава на идеята, че чрез усъвършенстване обучението на военнослужещите в култура на общуване, разбирайки културните и индивидуалните различия в екипа, ще се развие способността им за вярно усещане и оценяване на ситуацията в съвременните военни операции.
Книгата е предназначена за широк кръг изследователи и експерти по проблемите на междукултурните взаимодействия при работа в многонационални коалиционни операции и мисии, както и за призваните да вземат управлен-ски решения в областта на сигурността и отбраната.