Практическо ръководство за работа на обучаваните с платформата за дистанционно обучение BLACKBOARD™ 9.1. във Военна Академия „Г. С. Раковски“

Автор: Майор д-р Георги Маринов

Рецензенти
полковник доц. д-р Севдалин Спасов
доцент д-р Иван Калоянов

ISBN 978-954-9348-78-1

Изтегли книгата в PDF

Описание

Учебното помагало е предназначено за обучаваните (слушатели, студенти, специализанти, курсисти и др.) във Военна академия „Г. С. Раковски“ и има за цел да подпомогне тяхната подготовка, като им даде основни знания, необходими за провеждането на ефективно електронно дистанционно обучение с платформата за дистанционно обучение Blackboard Learn 9.1, и по-конкретно да ги запознае с платформата и виртуалните пространства на дисциплините, курсовете и модулите; работата с предоставените от преподавателя учебни материали (учебници, презентации, видеоматериали, примерни тестове, материали за самоподготовка, допълнителна литература и др.); предаването (изпращането) на курсови работи, есета, казуси и самостоятелни работи и получаването на всички нови съобщения от форумите на дисциплините, в които са записани; осведомяването за оценки от тестове, казуси, курсови работи или изпити; изпращането на съобщения до преподаватели или колеги, споделянето на файлове и линкове в платформата, използването на блогове, дискусии и журнали.
За обучаваните в редовна и задочна форма платформата е подпомагащо средство, а в дистанционната форма се използва като основен инструмент за провеждане на учебния процес.
Авторът на учебното помагало е главен асистент в катедра „Логистика“ към факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.