Покана за участие в научна сесия на Факултет „Командно-щабен“

ОРГАНИЗАЦИОННИЯT КОМИТЕТ НА ФАКУЛТЕТ „КОМАНДНО-ЩАБЕН” И СЪВЕТЪТ НА СЛУШАТЕЛИТЕ, СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ”, Ви канят да участвате в НАУЧНАТА СЕСИЯ НА ФАКУЛТЕТА „СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПОДХОДИ, РЕШЕНИЯ“, която ще се проведе на 27 септември 2021 г. в зала „Полковник Борис Дрангов” на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”

НАУЧНИ СЕКЦИИ

 1. Сухопътни войски
 2. Военновъздушни сили и сигурност във въздухоплаването
 3. Военноморски сили
 4. Логистика
 5. Комуникационни и информационни системи и киберсигурност
 6. Защита на населението при извънредни ситуации
 7. Сигурност

СРОКОВЕ:

20.09.21г.Изпращане на заявка за участие и анотация на доклада до 300 думи (1 стандартна машинописна страница)
20.09.21г.Краен срок за изпращане на докладите в електронен вид

ПРОГРАМА:

27.09.21г.Откриване на научната сесия в 09,30 ч., последвано от пленарна сесия и заседания по секции
27.09.21г.Заседания по секции от 10,30 – 13,00 часа
Обедна почивка 13,00 – 14,00 часа
Заседания по секции от 14,00 – 17,00 часа

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ:

 1. Информацията за научната сесия е на сайтa на Военна академия „Г. С. Раковски” (https://rndc.bg).
 2. Максималният брой доклади, с който може да участва автор (самостоятелно или в съавторство), е два.
 3. Работният език на научната сесия е български.
 4. Докладите ще бъдат публикувани в Годишник на факултет „Командно-щабен”- ISSN 2738-7526 във вида, в който са депозирани.
 5. Окончателната програма на научната сесия ще бъде предоставена на участниците при регистрацията им.
 6. Такса правоучастие не се заплаща!
 7. Докладите участват в конкурс за „Най- добър научен доклад“, като се присъжда 1, 2 и 3 награда.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНА СЕСИЯ

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПОДХОДИ, РЕШЕНИЯ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ НА ДОКЛАДЧИКА

…………………………………………………………………

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ И НАУЧНА СТЕПЕН

………………………………………………………………………

МЕСТОРАБОТА ……………………………………….

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, ТЕЛЕФОН, e-mail

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

ЗА СЕКЦИЯ       1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o

ЗАГЛАВИЕ НА ДОКЛАДА ……………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Заявката, придружена от анотация на доклада в електронен вид, трябва да бъде получена не по-късно от 20 септември 2021 г.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ:

Обемът на всеки доклад да не е повече от 10 стандартни страници (30 реда по 60 знака на ред), включително анотацията и използваните източници.

Заглавие – главни букви, 14 pt (Center, Bold), празен ред.

Данни за авторите – трите имена, военно звание, академична длъжност и научна степен, организация, телефон, факс, e-mail – да бъдат изписани в края на доклада (10 pt).

Анотация – 12 pt (Italic), до 300 думи, на български език.

Ключови думи – 12 pt (Italic), на български език, празен ред.

Основен текст на доклада – 14 pt.

Фигурите да са разположени близо до първото им посочване, да са с резолюция не по-малка от 300 dpi и да позволяват да бъдат обработвани.

Допустимият максимален размер на фигурите и таблиците е 12 на 16 cm. Номерират се с арабски цифри.

Използваните източници се цитират съгласно правилата, посочени в Официалния правописен речник на българския език (БАН, 2012 г.).

ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО ДА НЕ ПУБЛИКУВАТ ДОКЛАДИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

1504 София

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82 Военна академия „Г. С. Раковски”

за научната сесия

на факултет „Командно-щабен” телефони: 02/92 26525; 02/92 26594;

02/92 26593; 02/92 26608

е-поща: fkksht@armf.bg