Подполковник инж. д-р Калин Ранчев

Съвременна българска история, военна и военнополитическа история

Образование

 • 1993 г. – 1998 г., Висше образование, ОКС магистър инженер по специалности: „Свързочни войски – проводни средства за свръзка“ и „Съобщителна и осигурителна техника и системи“ – ВВОВУ „Васил Левски“ – гр. В. Търново;
 • 2013 г. – 2014 г., Висше образование, ОКС магистър по специалността: Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво, специализация „Комуникационни и информационни системи“ – Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София;
 • 2017 г. – 2020 г., ОНС „доктор“, редовна форма на обучение, област на висше образование 2. „Хуманитарни науки“, професионално направление 2.2. „История и архиология“ – Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София.; 28.01.2020 г. – „Доктор“ „Военна и военнополитическа история”.

Курсове

 • Извършване оценка на техническите средства за физическа сигурност на класифицираната информация;
 • Защита на информацията в комуникационните и информационните системи;
 • CISСO мрежи 1 и 2;
 • Human Rights and International Humanitarian Law;
 • Езиков курс – английски – I ниво – 2011 г., гр. Шумен; английски – II ниво – 2013 г., гр. Шумен; – английски – II ниво – 2018 г., гр. София.

Кариерно развитие

 • Командир на телеграфен ЗАС взвод в телеграфна рота на 2-ри ВСБ в под. 28990, гр. Нова Загора – от 1998 г. до 1999 г.;
 • Командир на взвод за ПКП в свързочна рота на 2-ра лека пехотна бригада в под. 24150, гр. Стара Загора – от 2000 г. до 2001 г;
 • Командир на телефонно-телеграфен ЗАС взвод в рота за управление и свръзка в ПУР в под. 24620, с. Свобода – от 2001 г. до 2003 г.;
 • Заместник командир на свързочна рота по техническата част в под. 24620, с. Свобода – от 2003 г. до 2006 г.;
 • Помощник-началник на отделение „Комуникационни и информационни системи” в под. 24620, с. Свобода – от 2006 г. до 2007 г.;
 • Старши помощник-началник на отделение „Комуникационни и информационни системи“ в под. 24620, с. Свобода – от 2007 г. до 2010 г.;
 • Старши специалист в отделение „КИС“ в под. 24620, с. Свобода – от 2010 г. до 2012 г.;
 • Началник на отделение „КИС“ във военно формирование 54880, гр. Казанлък от 2012 г. до 2013 г.;
 • Слушател във Факултет „Командно-щабен“ на ВА „Г. С. Раковски” – от 2013 г. до 2014 г.

Публикации

 • „Държавния комитет на отбраната в структурата на националната сигурност на България (1952 – 1991 г.)”, Военен журнал, 2019, Бр. 3, издание на Военна академия „Г. С. Раковски”, ISSN 0861-7392, 2019, стр. 137-147.
 • „Аспекти от участието на България във Варшавския договор”, Списание „Национална Сигурност” Бр. 2, ISSN 2682-9983, 2020, стр. 36-41.
 • „Форсиране на река Дунав от руската армия при Свищов в Руско-турската война 1877 – 1878 г.”, Военен журнал, 2018, Бр. 3 – 4, издание на Военна академия „Г. С. Раковски”, ISSN 0861-7392, 2018, стр. 94-101.
 • „140 години от Освобождението на България и град Сопот. Априлско въстание”, Военен журнал, 2019, Бр. 1 – 2, издание на Военна академия „Г. С. Раковски”, ISSN 0861-7392, 2019, стр. 177-185.
 • „Участието на Народна република България в коалиционните военни и политически структури на Варшавския договор (1946-1991)”, Списание „Национална Сигурност” Бр. 3, ISSN 2682-9983, 2020, стр. 33-37.
 • „Битката при Одрин – отражение в развитието на българското военно дело и изкуство”, Военен журнал, 2020, Бр. 1-2, издание на Военна академия „Г. С. Раковски”, ISSN 0861-7392, 2020.
 • „Участието на Българската армия в коалиционните военни и политически структури на Варшавския договор (1946-1991)”, Списание „Българска наука”, ISSN 1314-1031, 6 май 2020, стр. 26-35.

Семейно положение

 • женен, една дъщеря;

Езикови познания

 • 1. Английски език; 2. Руски език.