Поддръжка и осигуряване на формированията от Военноморските сили при участие в операции

Автор: Тодор Димитров

Учебникът съдържа материал с основни насоки за същността на поддръжката и осигуряването на формированията от ВМС при участие в операции в национален, а в някаква степен и в коалиционен формат, в мирно и военно време, което пряко кореспондира със сигурността и отбраната на страната. Предназначен е за слушатели от специализация Военноморски сили по магистърска програма „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. Представеното съдържание ще подпомага подготовката по дисциплината „Поддръжка и осигуряване на формированията от ВМС при участие в операции“, но и за голяма част от други дисциплини в катедра „Военноморски сили“. Целта на настоящия учебник е да се обобщи в едно книжно тяло преподавания материал и да се задълбочат знанията на слушателите по основните видове бойна поддръжка и осигурявания в морските операции.
При разработване на труда са използвани информационни източници на национални и международни експерти. На фона на чуждестранните публикации, третиращи изграждането и използването на морската мощ на държавата в областта поддържане и осигуряване на морските операции, се забелязва недостатъчно количество съвременни национални изследвания. Задълбочените теоретични разработки на проф. д.н. Боян Медникаров, проф. д-р Калин Калинов, проф. д.н. Кирил Колев, доц. д-р Петър Дерелиев, проф. д-р Асен Кожухаров и на доц. д-р Красимир Костадинов са значима основа и правят изпълнима целта, представеният учебник да обогати теорията чрез включване и анализиране на актуални постановки, регламентирани от новите документи и схващания.

ISBN 978-619-7711-48-6