Планиране на националните отбранителни способности на Република България

Автор: Кристина Маджарова, 2023 г.

Рецензенти:
проф. д-р Лидия Велкова, 2023 г.
полк. доц. д-р Тотко Симеонов, 2023 г.

ISBN 978-619-7711-30-1

Изтегли в PDF

Описание

Националното отбранително планиране на Република България е в пряка зависимост от динамично променящата се съвременна среда на сигурност.
Моделът на национално отбранително планиране на Република България е основа за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на страната в среда на хибридни заплахи за сигурността и отбраната, както и при поява на неочаквани, случайни събития от типа „Черен лебед“.
Настоящият труд има за цел да представи изследванията на автора по отношение на усъвършенстване на модела на национално отбранително планиране на Република България и да популяризира постигнатите научни и научноприложни резултати.
На базата на преглед и анализ на същността и характеристиките на националното и съюзното отбранително планиране е доказана необходимостта от усъвършенстване на модела на планиране на националните отбранителни способности и от промени в нормативната уредба. Идентифицирани са основните проблеми и дефицити при планиране на националните отбранителни способности при възникване на случайни и неочаквани събития от типа „Черен лебед“. Систематизирани са насоки за усъвършенстване на модела на национално отбранително планиране на Република България. Аргументирана е необходимостта от създаване на нова структура към Министерския съвет на Република България, която да отговаря за планиране на отбранителните способности, необходими при възникване на случайни и неочаквани събития.
Предложен е и е обоснован Модел за работа при планиране на отбранителни способности, необходими при възникване на събития от типа „Черен лебед“ като възможен инструмент за усъвършенстване на действащия модел на национално отбранително планиране.