Планиране и осъществяване на ядрена, химическа и биологична защита

Dimitar-Nedewski-cover

Част първа

Автор: подполковник д-р Димитър Недевски.

Учебникът се състои от две части и е предназначен за слушатели, докторанти и специализанти във Военна академия „Г. С. Раковски”. При разработването му са използвани основни документи на НАТО, регламентиращи организирането и провеждането на мероприятия за ЯХБЗ в операциите на многонационални съвместни оперативни сили (МСОС).
Разгледани са актуални аспекти на ядрената, химическата и биологичната защита, процесите на предупреждение и докладване за радиационни, химически и биологични рискове. Тези въпроси са залегнали в съдържанието на учебните дисциплини „ЯХБЗ на войските в боя и операциите”, „Тактика на войските за ЯХБЗ”, „Изясняване и оценка на ЯХБ обстановка”. Може да се ползва за разширяване знанията на специалистите от войските за ЯХБЗ по проблемите на планирането и осъществяването на мероприятията за ЯХБЗ в операциите на МСОС.
В първата част на учебника е разгледана вероятната ЯХБ обстановка, която може да бъде създадена при провеждане на операции на МСОС и свързаните с нея рискове за войските. Разкрити са същността и организацията на защитата и спецификата при осъществяване на меро-приятията за ЯХБЗ. Очертани са основните насоки за действие на командирите при ниски степени на радиация и за изграждане на способности за ЯХБЗ в операции на МСОС.
Книгата съдържа 176 страници, богато онагледена е с цветни и черно-бели фотоси, графики и таблици.

Следваща>>