О. р. полковник инж. д-р Анатолий Прокопиев

 • +359 292 26 657

Доцент в научна секция „Военна история и патриотично възпитаниеˮ


Образование

 • 1978 г. – 1982 г., Висше образование, инженер по специалности: „Гранични войски“ и „ Двигатели с вътрешно горене “ – ВНВУ „Васил Левски“ – гр. В. Търново;
 • 1989 г. – 1991 г., Висше военно-академично образование, магистър по специалността: Оперативно-тактическа, общовойскова, специализация „ “ – Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София;
 • 1999 г. – 2002 г., ОНС „доктор“, свободна форма на обучение, област на висше образование 2. „Хуманитарни науки“, професионално направление 2.2. „История на България“ – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново;

Кариерно развитие

 • Заместник-командир на гранична застава в под 56440 – гр. Петрич 1982-1983 г.;
 • Командир на школен взвод за подготовка на младши сержанти в под 56 440 – Ивайловград 1983-1987 г.;
 • Командир на школна рота за подготовка на младши сержанти под 56 440 – Ивайловград 1987 г. до 1988 г.;
 • Слушател във Факултет „Командно-щабен“ на ВА „Г. С. Раковски” – от 1989 г. до 1991 г.;
 • Старши помощник-началник на отделение „Бойна подготовка“ в под 56 440 – Ивайловград – от 1991 до 1993 г.;
 • Старши помощник-началник на отделение „Оперативно“ в под 56 440 – Ивайловград 1993- 1995 г.;
 • асистент, ст. асистент в катедра „Тактика“, ВВОВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 1995-2003 г.;
 • главен асистент в научна секция „Военноисторически изследвания“, ВА „Г. С. Раковски“, София, 2003-2006 г.;
 • ст.н. с. ІІ ст. (доцент) в научна секция „Военноисторически изследвания“, ВА „Г. С. Раковски“, София, 2006-2017 г..;
 • доцент в научна секция „Военна история и патриотично възпитание“, ВА „Г. С. Раковски“, София, 2019 г.

Публикации-монографии

 • Гвардейската част на Българската армия;
 • Отбрана на морско крайбрежие от Българската армия през Балканските войни 1912-1913 г.;
 • Отбрана на морско крайбрежие от Българската армия през Втората световна война 1939-1944 г.;
 • Свищовци. Бойният път на 33-ти Свищовски полк.

Публикации-монографии в съавторство

 • Охрана на българските държавни граници 681-2006 г.;
 • Българската армия в Първата световна война 1915-1918 г.

Езикови познания

 • Руски език.