Отбранително планиране и развитие на въоръжените сили на Република България

Dushkov-cover

Автор: Ганчо Душков

Рецензенти
професор д.н. Митко Стойков
полковник доц. д-р Николай Урумов

ISBN 978-619-7478-08-2

Монографията „Отбранително планиране и развитие на въоръжените сили на Република България“ е актуална разработка предвид необходимостта от обща система на военното строителство, императивите на способностите, хронологичната последователност на отделните етапи в процеса на отбранително планиране и тяхното отражение при практическото реализиране на основните документи. Представеният теоретико-аналитичен материал обхваща процесите, свързани с развитието на въоръжените сили, и осигурява възможност за разбиране в дълбочина на системата за отбранително планиране. Използването му при повишаване на теоретичната подготовка в обучението на слушателите дава възможност за бъдещо ефективно интегрирано планиране на развитието на въоръжените сили, както и възможности за разкриването на системни проблеми при определяне на необходимите способности.