Отбрана на морско крайбрежие от Българската армия през Балканските войни (1912-1913)

Prokopiev-Balkanska-cover

Автор:
Анатолий Прокопиев

Рецензенти
доцент д-р Станчо Станчев
доцент д-р Румен Николов

ISBN 978-954-9348-80-4

Описание

Участието на България в Балканските войни (1912 – 1913) е сред най-важните събития в историята на българския народ през миналия век. Поради това проблемите, фактите и последиците от войните са предмет на многобройни изследвания на наши и чужди автори. В една или друга степен са изяснени и цяла серия въпроси от военноисторическа гледна точка. Историографският преглед на литературата, написана по тях, показва, че най-малко са изследвани проблемите, свързани с българската морска военна история през този близо 9-месечен, наситен с военни събития период.
Настоящата монография е първата цялостна тематична разработка на отбраната на морско крайбрежие от Българската армия през Балканските войни. В нея са включени множество неизползвани документи, съхранявани в Държавния военноисторически архив във Велико Търново, Военноисторическата библиотека на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в София и някои други архивохранилища. В случая особено важно значение има документацията от разглеждания период, свързана с дейността на висшите органи на българското военно командване и връзките му с органите на централната и местната власт. Данните от тази документация позволяват да се разкрие начинът на вземане на най-важните решения от Министерството на войната, Главното командване и съответно от Щаба на Действащата армия – решения, които очертават развитието на военностратегическите идеи, свързани с охраната и отбраната на българските морски брегове и прилагането им по други крайбрежия. Прегледът на тези решения показва една еволюция, която се налага от обективния ход на събитията и в определена степен от усвояването на съвременните военнотеоретични постижения.