Отбрана на морско крайбрежие от Българската армия през Втората световна война (1939–1944)

book-prokopiev

Автор: полковник доцент д-р Анатолий Прокопиев

Изтегли в PDF

Описание

Геофизическото положение на Република България определя наличието на естествена морска граница в протежение на 378 км. Отбранителната военна доктрина на страната налага изграждане и поддържане на отбранителен потенциал за гарантиране на нейния суверенитет, сигурност и защита, което определя темата като актуална и необходима. Актуалността произтича и от положението, че като част от НАТО българските военнослужещи и формирования може да получат задачи по отбрана на морско крайбрежие при участие в международни военни, хуманитарни и контролни мисии за поддържане на мира. За успешното им изпълнение ще допринесе изследването на опита на Българската армия по отбрана на морски бряг.

В монографията е проследено развитието на стратегията и тактиката по отбрана на морско крайбрежие на българската армия през Втората световна война. Изследването е въз основа на преобладаващи нови, непознати и малко използвани документи за организиране на отбраната на морско крайбрежие от българската армия през разглеждания период. Проучени са 25 фонда и са разгледани над 150 архивни единици от Държавния военноисторически архив във Велико Търново. Широко са застъпени индивидуални и колективни военнотеоретични трудове, както и статии от специализирания периодичен печат за отбрана на морски бряг и отделни нейни аспекти.