Основи на командването и управлението на маневрени формирования от сухопътни войски

cover_Emil_Enev

Автор: подполковник доц. д-р Емил Енев

Описание

В книгата са посочени основните перспективи на командването и управлението на сухопътните формирования от Въоръжените сили на Република България, като се има предвид необходимостта от промяна в посоката на прилагане на бойната функция „командване”.
Целта е да се осигурят общи указания на слушателите в ролята им на командири или щабни офицери от състава на щабните бюра на елементи от всички тактически нива на Сухопътните войски на Българската армия за постигане на общ подход за провеждане и управление на операциите в съответствие с очертаващите се за следващите няколко години тенденции съгласно NATO Military Training and Exercise Program 2010 – 2015.
Основната идея е да се даде ясна представа на обучаваните за качествата, които трябва да притежават командирите, както и за разнородните инструменти и средства, с които те могат да бъдат подпомагани при осъществяване на процеса на управление в интерес на бойната функция „командване”, за да се справят с динамичните предизвикателства на командването в информационния век.