Основи на използването на тактическите формирования

ОСНОВИ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАКТИЧЕСКИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ - cover

Авторски колектив: полковник доц. д-р Димитър Петров Караджинов (общо ръководство, гл. 8 и заключение), полковник доц. д-р Емил Маринов Енев (увод, гл. 1), полковник доц. д-р Мирослав Ст. Димитров (гл. 15), полковник доц. д-р Петър Симеонов Христов (гл. 6), полковник проф. д-р Камен Станев Калчев (гл. 16, 17), полковник доц. д-р Иван Николов Чакъров (гл. 16, 17), капитан I р. доц. д-р Красимир Петров Костадинов (гл. 10), капитан II р. д-р Тодор Димитров Димитров (гл. 9), подполковник д-р Иван Симеонов Марков (гл. 14), подполковник д-р Данаил Тодоров Петев (гл. 13), майор д-р Йордан Методиев Петков (гл. 11, 12), майор Ивайло Иванов Хинов (гл. 2, 3 и 4), майор Андон Павлов Андонов (гл. 7), майор Радослав Будинов Чалъков (гл. 5), доцент д-р Румен Димитров Пенчев (гл. 15)

Рецензенти

професор д.н. Димитър Недялков
професор д.н. Георги Торнев

ISBN 978-619-7478-67-9

Описание

Настоящият труд е предназначен за подготовката на студентите от специалност „Сигурност и отбрана“ в образователно-квалификационната степен „Бакалавър“, професионално направление „Национална сигурност“, редовна (задочна) форма на обучение по дисциплината „Тактика на военните формирования“. В нея са разгледани теорията и практиката на използването на формированията от видовете въоръжени сили и родовете войски по всички мисии и задачи на въоръжените сили, техните състав и организация, основните форми за използването им, както и исторически факти за създаването и развитието им. Включеният материал предоставя на обучаемите знания за използването на бойните, осигуряващите и поддържащите формирования в целия спектър операции на въоръжените сили при различни условия на обстановката. Теоретичните постановки са базирани на действащи национални нормативни и стандартизационни документи на НАТО, които не съдържат класифицирана информация.