Организация и управление на комуникационно-информационните системи в операциите

КОМУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В ОПЕРАЦИИТЕ - cover

Автор: Полковник доц. д-р Камен Калчев от катедра „Комуникационни и информационни системи” на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”.

Описание

Учебникът е предназначен за слушателите и специализантите от специалността „Организация и управление на комуникационните и информационните системи в оперативните и тактическите формирования”. Подходящ е за подготовка и провеждане на теоретични и практически занятия по дисциплините „Организация и управление на КИС в ОТФ” и защита на комуникационните и информационните системи”. Учебникът е полезен и за слушателите, студентите, докторантите и преподавателите, които се интересуват от проблемите на организацията и управлението на военни комуникационно-информационни системи.
Материалът надхвърля по обем предвидения в теоретичните и практическите занятия на посочените учебни дисциплини, за да бъде максимално полезен при решаване на реални учебни и изследователски задачи. Основните му цели са две – да създаде теоретична основа чрез въвеждането на единна терминология, подходи и формализми, опирайки се на публикуван опит и съществуващи стандарти; да се представят систематизирано знанията, позволяващи на длъжностните лица успешно да реализират процесите на анализ, вземане на решение и планиране при управлението на КИС в бойна среда.
Обхванати са преди всичко процесите, свързани с анализ на обстановката, оценка на риска и оценка на ефективността при вземането на решение, планиране на КИП, както и съвременното виждане за изграждане на системата за защита на КИС.