Определяне и оценка на боеспособността на тактическите формирования от сухопътните войски

Определяне и оценка на боеспособността на тактическите формирования от сухопътните войски

Автор: Ивайло Хинов

В основата на книгата е дисертационен труд на тема „Влияние на боеспособността на тактическите формирования от Сухопътни войски върху вземането на решение“. Изследваните въпроси са структурирани в три глави, които последователно описват общите теоретични постановки – същността на понятието „боеспособност“, основните фактори на боеспособността и нейната връзка с бойната мощ, бойния потенциал и бойните възможности, класифицират факторите на боеспособността, обособени в четири основни групи, като акцентират на влиянието ѝ върху бойните действия и очертават възможни подходи при определяне и оценка на боеспособността на тактическите формирования. С тази цел е разработен специален модел и е предложен способ за приложението му, основан на аргументиран алгоритъм за вземане на решение.
Авторът не изчерпва залегналите в разработката теоретични и практически постановки, поради широкия обхват на темата и ограниченията, продиктувани от чувствителния характер на проблематиката, касаеща и класифицирани данни.
Настоящата книга може да бъде помагало при провеждане на щабни тренировки, командно-щабни учения и в дейността на командирите и щабовете от състава на сухопътните войски. Определени постановки могат да намерят приложение в Съвместното командване на силите, както и в учебния процес на ВА „Г. С. Раковски” по учебна дисциплина „Използване на механизираните и танкови формирования от сухопътните войски в операциите“ и НВУ „В. Левски“

ISBN 978-619-7711-42-4