Огнево превъзходство в операциите

ОГНЕВО ПРЕВЪЗХОДСТВО В ОПЕРАЦИИТЕ - cover

Автор доцент д-р Иван Гюргаков

Описание

Рецензенти: полковник доцент д-р Иван Панчев и полковник доцент д-р Димитър Ташков.
Учебникът е разработен в съответствие с националните доктринални документи, като е използвана терминологията, основана на схващанията, залегнали в Тактическата доктрина на Полевата арти-лерия на НАТО (AArtyP-5), приета със стандартизационно споразумение STANAG 2484. Освен това са отчетени и артилерийските процедури AArtyP-1, прилагани в армиите от НАТО, приети със стандартизационно споразумение STANAG 2934. Ползвани са и наличната литература, опитът на катедрите, факултет „Командно-щабен” и Академията в учебния процес.
Взети са под внимание тенденциите при участието на силите и средствата в съвместна огнева поддръжка в съвременните операции на многонационални съвместни оперативни сили. Използвани са и постиженията на съвременната воен-на наука и практика и задълбоченият анализ на бойното прилагане на средствата за огнева поддръжка във военните конфликти през последните десетилетия по света.
Учебникът е предназначен за слушателите, обучаващи се във факултетите „Командно-щабен” и „Национална сигурност и отбрана”, за преподавателите в Академията и за специализантите от курсовете за следдипломна квалификация.