Обучение за реагиране при бедствия и оказване на първа помощ в системата на предучилищното и училищното образование

ПЪРВА ПОМОЩ - cover

Автор: Даниела Балева

Рецензенти

полковник доц. д-р Георги Георгиев

полковник доц. д-р Светослав Велев

ISBN 978-619-7478-89-1

Описание

Настоящият монографичен труд представлява изследване степента на подготовка на някои ключови групи от системата на училищното образование за реагиране при бедствия и оказване първа помощ на пострадалите, проведено в 26 частни, държавни и общински основни и средни училища, гимназии и колежи от шестте планови икономически района на страната. Съдържа анализ на текущото състояние на подготовката на 1105 ученици в зависимост от техните пол и възраст, както и на 419 учители по критериите „възраст“, „преподавателски стаж“ и „вид на училището, в което преподават“.

Изследвани са също мотивацията на учителите и учениците и техните нагласи по отношение на възможностите за подобряване подготовката им в тази област и в съответствие с това са определени насоките за повишаване на ефективността от провежданото обучение.

Резултатите от направеното изследване могат да бъдат използвани от всички елементи от системата на училищното образование, както и от структури и организации, имащи отношение към подготовката на населението за реагиране при бедствия и оказване на първа помощ на пострадалите.