Новата парадигма на силата и геополитическото бъдеще на България

Автор: Георги Стоименов Гешев

Рецензенти: проф. д-р Величка Милина; доц. д-р Илина Козарова-Арменчева

ISBN: 978-619-7711-18-9

Изтеглете в PDF

Описание

В монографията е изследвана ролята на феномена „сила“ в структурата и системата на международните отношения. Разгледана е промяната в парадигмата за силата в глобалната политика в контекста на политическите, социалните, икономическите и технологичните промени на съвременния свят. Изследвани са ресурсите, инструментите и възможните сценарии за бъдещето на силата на ключовите геополитически актьори в три концентрични полета – глобално, регионално и национално. Трудът обогатява тематиката, свързана с изследванията на силата в Югоизточна Европа. Генерирани са значими и сериозно аргументирани сценарии за бъдещето на силата на основните геополитически актьори в региона, като е предложена оригинална методика за прилагане на сценарийното планиране в разработването на гъвкава, интерактивна стратегия за интелигентна сила.

С високата експертиза и детайлното познаване на актуалното състояние на изследвания проблем настоящият труд може да бъде полезен на отговорни държавни институции в Република България при формирането на позициите и инициативите им в областта на външната политика и управлението на ресурсите на националната мощ, в изследователската и преподавателската дейност на висши учебни заведения, както и на всички, интересуващи се от темата.