Надеждност, валидност и факторна структура на многомерния въпросник за лидерски стил MLQ 5X

Автор: доктор Димитър Янков Димитров

Рецензенти

проф. д-р Георги Карастоянов

доцент д-р Румяна Карева

ISBN 978-954-9348-63-7

Изтегли в PDF

Описание

В монографията са изследвани психометричните свойства на Многомерния въпросник за лидерски стил MLQ 5x и неговото стандартизиране във военна среда. Емпиричният апарат е изграден върху теоретичния модел за трансформиращо лидерство, операционализиран от Бърнард Бас. За целите на изследването е използвана последната версия на въпросника MLQ 5x с 45 айтъма (Avolio & Bass, 2004). Оценени са вътрешната валидност, надеждността и факторната структура на въпросника. Резултатите от анализа потвърждават състава на скàлите на лидерските стилове трансформиращ, транзакционен и ненамесващ; резултатите от дейността на офицерите, както и състава на техните конструкти. Изчислени са средните стойности по скàлите на въпросника MLQ 5x и референтните стойности в съответствие със заложените демографски данни.
Димитър Димитров е доктор по психология, главен асистент в катедра „Лидерство” на факултет „Национална сигурност и отбрана“ към Военна академия „Георги Стойков Раковски”. Научните му интереси са в областта на социалната психология.