Моделиране на логистичните процеси

r-penchev-cover

Автор доц. Румен Пенчев

Рецензенти
полковник доц. д-р Севдалин Спасов
полковник доц. д-р Румен Христов

ISBN 978-619-7478-22-8

Учебното пособие е предназначено за студентите, обучаващи се по магистърска програма „Логистика на сигурността и отбраната“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ и избрали да изучават дисциплината „Моделиране на логистичните процеси“.

Съдържанието на учебното пособие е насочено към методите за изследване и как те се прилагат в производствената и потребителската логистика. Изучавайки теоретичните постановки на моделирането, студентите придобиват знания за извършването на експерименти, за прилагането на методите на моделиране при разработването на дипломните си работи или пък в своята дейност, когато се налага да се даде научен отговор на един или друг логистичен проблем. Наред с общоприетите теоретични постановки се разглеждат примери за прилагането им в сферата на отбраната и националната сигурност.