Методи и средства за детекция, идентификация и мониторинг

ДЕТЕКЦИЯ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ И МОНИТОРИНГ - cover

ЛЮБОМИР ВИТАНОВ
ИВАН МАРКОВ

Рецензенти

полковник доц. д-р Светослав Велев
доцент д-р Христо Филипов

I
SBN 978-619-7478-41-9

Свали в PDF

Описание

Пособието е предназначено за студенти от редовна, задочна и дистанционна форма на обучение в магистърски програми по специалностите „Управление при извънредни ситуации и защита на населението“ и „Защита на населението и критичната инфраструктура“ от професионално направление „Национална сигурност“, област на висшето образование „Сигурност и отбрана“. Може да се използва и за разширяване знанията на слушатели, докторанти и специализанти, както и от специалисти, работещи в областта на ядрената, химическата и биологичната защита и защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

Разгледани са подробно методите за измерване на радиоактивни излъчвания, за количествено и качествено определяне на токсични химични вещества и индикация на биологични агенти. Представени са средствата за детекция, идентификация  и мониторинг и тенденциите в тяхното развитие. Отделено е и внимание на необходимостта и на реда за вземане на проби от  различни среди и системен ход за определяне на неизвестно токсично вещество.