Методическо ръководство за обучение в докторантура във Военна академия „Г. С. Раковски“

ПАНЧЕВ-АСЕНОВ-cover

Автори:
Ваньо Асенов
Иван Панчев

Описание

Обективна реалност във военнообразователната система е, че обучението на първите две нива на висшето образование – бакалавър и магистър, са насочени повече към придобиването на определени професионални компетентности и лидерски качества. При това твърде малко внимание се обръща на научноизследователската дейност, с което се пропускат добри възможности да се подготвят млади изследователи и бъдещи учени още от студентската скамейка.
С това методическо ръководство се запълва тази празнина, насочват се бъдещите учени към абстрактно мислене и се повишават уменията им в научноизследователската дейност, като им се предоставят и добри практики относно технологията на разработването на научния труд.