Методическо пособие за разработване на есе, реферат и курсова работа от студентите в магистърска специалност „Мениджмънт на сигурността и отбраната” и специализантите от курсовете, водени от катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната”

Velkova_cover

Автор: Лидия Велкова

Изтегли PDF

Описание

Методическото пособие е предназначено за студентите от ма-гистърската програма „Мениджмънт на сигурността и отбраната” в професионалното направление „Национална сигурност” и специа-лизантите в курсовете „Мениджмънт на отбраната”, „Публична администрация на отбраната”, „Управление на човешките ресур-си”, „Обществени поръчки”, „Антикорупция”, както и за слушате-лите, студентите и специализантите, изучаващи дисциплини, воде-ни от преподаватели на катедра „Мениджмънт на сигурността и от-браната” във Военна академия „Г. С. Раковски”.
Методическото пособие е разработено с отчитане изискванията на Закона за висшето образование, Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационната степен „магистър” в професионално направление „Военно дело” по специалностите от регулираните професии „офицер за оперативно ниво на управление” и „офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” (в сила от учебната 2012 – 2013 г.), приета с ПМС № 205 от 30.08.2012 г., Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър”, „магистър” и „специалист”, приета с ПМС № 162 от 23.07.2002 г., Правилника за устройството и дейността на Военна академия „Г. С. Раковски” и Правилника за учебната дейност на Военна академия „Г. С. Раковски”.