Методика на подготовката във ВВС и ПВО на Сухопътните войски

karadzhinov-slavov-cover

Автори:
полковник доц. д-р Димитър Караджинов
подполковник доц. д-р Светослав Славов

Описание

Част втора

МЕТОДИКА НА ПОДГОТОВКАТА В ПВО

„Методика на подготовката в ПВО“ е логическо продължение на първата част на учебното пособие „Методика на подготовката във ВВС и ПВО на Сухопътните войски“. В нея са разгледани основите на методиката на тактическата подготовка на войските за ПВО, както и методиките за подготовка и провеждане на основните форми на подготовка на различните категории военнослужещи, щабовете и формированията за ПВО. Специално място е отделено на методиката за подготовка и провеждане на компютърно подпомагани учения.
Материалът в учебното пособие е систематизиран и обобщен на основата на лекции, дискусии и доклади от семинари и научни конференции, изнасяни от авторите. Отчетени са също регламентиращите документи в областта на подготовката на българските въоръжени сили.
„Методика на подготовката в ПВО“ е предназначена за слушателите и курсистите от факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ по специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, специализация ВВС, от професионално направление „Военно дело“.
Учебното пособие би могло да се ползва от слушателите и курсистите не само от специализация ВВС, а от всички специализации на факултет „Командно-щабен“ – редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, и от специализираните курсове.