Методика за оценка на организационния климат във формированията и структурите на Въоръжените сили на Република България

cover

Рецензенти

професор д.н. Митко Стойков

полковник доц. д-р Димитър Димитров

ISBN 978-619-7478-27-3

Изтеглете книгата в PDF

Описание

Настоящата монография представя методика за оценка на организационния климат във военните формирования и структури, разработена и апробирана от авторс- ки изследователски екип от Института за перспективни изследвания за отбраната на Военна академия „Г. С. Раковски“. Нейната научна и практическа стойност може да бъде обобщена в няколко направления.

На първо място, в методиката са включени въпросници, които измерват опре- делени теоретични конструкти с ключово значение в областта на организационния климат, притежават удовлетворителни нива на вътрешна консистентност на скалите и съдържателно чиста факторна структура, което дава основанието те да бъдат препоръчани като надеждни и валидни инструменти за изследователски цели във военна и невоенна среда.

На второ място, в методиката е проследен цялостният процес на апробиране на определен теоретичен модел – до доказване на неговата структура и приложимостта му.

Публикуването на настоящия научен труд позволява на изследователите от Института за перспективни изследвания за отбраната да запознаят научната аудитория с натрупаните научноприложни практики и опит от изследване на организационния климат във военна среда, като същевременно предоставят верифицирани инструменти и модел за провеждане на подобен вид емпирични изследвания.