Логистично осигуряване на Военноморските сили

Kostadinov-книга

Автор: Красимир Костадинов

Рецензенти
полковник доц. д-р Мирослав Ст. Димитров
доцент д.н. Георги Торнев

ISBN 978-619-7478-09-9

Настоящият научен труд е предназначен за слушателите от факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, специализация „Военноморски сили“, от професионално направление „Военно дело“. Трудът би могъл да представлява интерес и да се ползва от всички специализации от факултет „Командно-щабен“ от редовна и задочна форма на обучение и специализираните курсове, както и от студентите, чийто предмет на интерес са Военноморските сили и по-конкретно организирането и осъществяването на логистичното осигуряване на кораби при участието им в морски операции.
Материалът в тази публикация е систематизиран, обобщен и развит на базата на дисертационен труд, разработен от автора, на тема „Насоки за усъвършенстване на логистичното осигуряване на формирования от Българската армия при участие в операции на НАТО и ЕС“. Отчетени са също регламентиращи документи в областта на подготовката и използването на Военноморските сили на Република България. При разработването са използвани и материали от научни конференции, дискусии и други форуми, на които са разглеждани и обсъждани различни аспекти на темата.