Кризисният мениджмънт между мира и войната

КРИЗИСНИЯТ МЕНИДЖМЪНТ МЕЖДУ МИРА И ВОЙНАТА - cover

Автор: Георги Димов

Рецензенти

флотилен адмирал проф. Боян Медникаров, д.в.н.

професор д-р Станчо Петков

ISBN 978-619-7478-40-2

Описание

С края на Студената война международните отношения се освободиха от еднозначните позиции на различните участници, свързани с избора „война или мир“, „военна победа или загуба“, и наложиха като тенденция в решаването на противоречията и конфликтите воденето на преговори и посредничеството. Същевременно конфликтното противопоставяне и дипломатическите усилия останаха в плен на военните арсенали. Кризите се превърнаха в ежедневие, а страхът от война остана твърде осезаем. На преден план излезе международният кризисен мениджмънт, който фокусира вниманието върху една неясна „сива зона“, без очертани бели и черни полета върху местата на припокриване между войната и мира, където конфликтите се свързват със сътрудничеството. Решаването на кризисни ситуации се оказа ключово за държавното управление в съвре-менните международни отношения, а развитието на въоръжените сили се утвърди като обективен процес, подчинен на кризисния мениджмънт.

Настоящият монографичен труд се опитва да даде отговори на редица актуални въпроси за сигурността на обществото и посоката на неговото развитие в областта на международните отношения. Повечето от съвременните предизвикателства пред държавното управление нямат аналози от миналото и се нуждаят от сложни решения за осъществяването на националните интереси.

Монографичният труд представя изграждането на въоръжените сили като процес, ориентиран от устойчивите връзки между държавите в международното пространство и стабилните отношения при тяхното използване. Така се обосновава необходимостта от ангажиране на всички елементи от системата за отбрана с оглед формиране на единно разбиране за реалното състояние на средата за сигурност и поддържане на активна позиция в кризисните ситуации на международните отношения.