Конкурс за академична длъжност „доцент“

Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ в катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Изборът ще се състои на 11.10.2022 г. от 14:00 часа в зала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски“.

КАНДИДАТ ПОДПОЛКОВНИК ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ПЕТРАНА ТОШКОВА КОКУДЕВА

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:

• полковник професор доктор Петър Симеонов Христов

• полковник доцент доктор Дилян Иванов Димитров

Становища:

• доцент доктор Пламен Николов Богданов

• професор доктор Владко Мичов Иванов

• полковник доцент доктор Светослав Димов Славов

• полковник доцент доктор Росен Дончев Димитров

• професор д.н. Димитър Илиев Недялков