Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Военноисторически аспекти на националната сигурност“ за извършване на преподавателска и научноизследователска работа за нуждите на научна секция „Военноисторически изследвания“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ – един.

Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ изтича на 03.10.2022 г.

За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със заповед № СИ29-РД03-164 от 07.07.2022 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 61/02.08.2022 г.

Дата на публикуване:

02.08.2022 г. гр. София

Следваща>>