Компютърно подпомагано командно-щабно учение (КПКЩУ) „Решителна сила 20“ във Военна академия „Г. С. Раковски“

Деканът на Факултет „Командно-щабен“ полковник доц. д-р Димитър Караджинов откри компютърно подпомагано командно-щабно учение (КПКЩУ) „Решителна сила 20“.
То се провежда във Военна академия „Г. С. Раковски“ от 15 до 19 юни т. г.
Участници в КПКЩУ са слушатели (редовна форма на обучение) от Факултет „Командно-щабен“ и студенти 2-ри курс по магистърска специалност „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“.