Комплектуване на въоръжените сили с личен състав за военно време – насоки за повишаване на качеството

Стаматов-cover

Рецензенти

проф. д-р Евгени Манев

доц. д-р Димитър Ташков

ISBN 978-619-7478-32-7

Описание

Комплектуването на въоръжените сили е една от най-важните дейности, свързани с отбраната на страната. Системата за комплектуване с личен състав за военно време трябва да осигурява военнообучени и професионално подготвени ресурси от резерва за успешно изпълнение на мисиите и задачите на въоръжените сили по защита на териториалната цялост на страната.

В настоящия труд са представени еволюцията на способите за комплектуване и теоретични постановки за същността, съдържанието и елементите на системата за комплектуване на въоръжените сили за военно време, статии и доклади по темата, публикувани в научни издания. Обогатена е теорията чрез извеждането на система от критерии и показатели за анализ и оценка на влиянието на основни фактори и е приложена методология за определяне и анализ на състоянието на ресурсите от запаса, прогноза за бъдещото им развитие и планиране на военната подготовка за компенсиране на дефицита от военноотчетни специалисти. На базата на резултатите от извършения анализ и направените изводи са предложени препоръки за усъвършенстване на системата за комплектуване на въоръжените сили за военно време. Със своето методологическо и военноприложно значение споделеният опит може да подпомогне структурните звена, участващи в процеса на вземане на решения по въпросите на мобилизацията и резерва на въоръжените сили в Министерството на отбраната, неговите централни и териториални органи за военен отчет, преподаватели и обучаеми от Военна академия „Георги Стойков Раковски“.