Йерархия на ценностите в труда във военна среда

Автор: подполковник д-р Димитър Янков Димитров

Рецензенти

Професор д-р Георги Карастоянов

Доцент д-р Румяна Карева

ISBN 978-954-9348-75-0

Изтегли книгата в PDF

Описание

В теоретичен план студията анализира мястото и ролята на ценностите, и по-специално ценностите в труда в контекста на съвременния организационен живот във военна среда. В емпиричен план е проведено изследване във военна среда с адаптирания в България въпросник на Миеке Вундеринк и Хеерт Хофстеде (Vunderink and Hofstede, 1998), оценяващ 22 ценности и/или цели в труда. Получените данни позволяват построяване на йерархията на ценностите в труда, оценка на влиянието на демографските характеристики и детерминиране на ценностите съобразно „външните“ и „вътрешните“ инсайти, определящи включването на личността в трудовата дейност. Получените резултати осигуряват възможност военната среда да бъде оценена като фактор с детерминиращ характер за проявлението на ценностите в труда на офицерите, както и по отношение на уникалното структуриране и групиране в йерархията на ценностите.