Информационни операции и информационно въздействие

Zhelev-cover

Автор: Живко Желев

Рецензенти
полковник доц. д.н. Нено Христов
полковник доц. д-р Стоян Стойчев

ISBN 978-619-7478-01-3

Монографичният труд е разработен с идеята да се даде нов поглед на използването на информационните операции в съвременната среда за сигурност, в която сме принудени да развиваме и да поддържаме способности в сферата на сигурността и отбраната. На тази основа са представени зараждането, развитието и настоящото състояние на информационните операции и способностите за информационно въздействие в съвременното общество, което е широко приложимо в съвременната информационна епоха, в която конфликтите и кризите протичат под знака на информационните войни. Прилагането на различни подходи за информационно въздействие в значителна степен подпомага не само провеждането на националната и съюзната политика, но и участието на въоръжените сили в конфликти и кризи. Всичко това поражда необходимостта от развитие на способности за информационно въздействие не като „придобивка“, а като реална необходимост за защита на националните суверенитет и интереси.
Убедени сме, че в национален формат изграждането и поддържането на способности за информационни операции е възможно само при наличието на ясно разбиране и съгласие за необходимостта от реализиране и защита от информационно въздействие. Само по този начин ефективно ще може да се противопоставим на чужди опити за влияние и манипулиране на обществените нагласи в обществото и своевременно да им се противодейства с възможно най-адекватните средства в условията на кризи и конфликти.
Получените резултати в настоящия труд могат да подпомогнат обучението в образователните организации и институциите в сферата на сигурността и отбраната.