Изясняване и оценка на екологичната обстановка след техногенни аварии

Недевски-корица

Автор: Димитър Недевски

Рецензенти
подполковник доц. д-р Светослав Велев
доцент д-р Любомир Витанов

ISBN 978-619-7478-13-6

Учебното пособие „Изясняване и оценка на екологичната обстановка след техногенни аварии“ включва пет раздела. В него са посочени основните теоретични положения на производствените аварии с отделяне на радиоактивни и промишлени токсични химически вещества. Разгледани са производствените аварии с отделяне на промишлени токсични химически вещества и е направен обзор на основните представители на промишлените токсични химически вещества, механизма на токсично въздействие, мероприятията за защитата и ликвидиране на последствията. Показана е химическата обстановка при производствени аварии в промишлените региони на страната.
Направена е класификация на видовете ядрени реактори и е дадена кратка справка за развитието на ядрената енергетика и АЕЦ „Козлодуй“. Представени са поразяващите фактори на авария в АЕЦ и класификацията на причините за аварии от такъв вид и е разкрита спецификата на радиоактивното заразяване.
Описани са процесите на миграция на радиоактивните изотопи в околната среда и пътищата за проникване на техногенните радиоактивни вещества в организмите.
Посочени са тактиките на управление и установяване контрол на мястото на инцидента, както и операциите за обеззаразяване и ограничаване на отделянето на опасни вещества.
Развити са насоките за изграждане на национална система за мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и аварии, като тя е разгледана в комуникационен, информационен и интегративен аспект.
Тези актуални моменти са включени в съдържанието на учебните дисциплини, изучавани в специализациите „Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи“ и „Екологична сигурност“ от специалността „Управление при извънредни ситуации и защита на населението“ и в дисциплини от специалността „Защита на населението и критичната инфраструктура“.