Изследване способностите на НАТО и Европейския съюз за отговор и управление на кризи

Stoychev_cover

Автор: Стоян Стойчев

Изтегли в PDF

Описание

Монографичният труд е разработен с идеята да се даде нов поглед за характеристиките на съвременната среда за сигурност, в която живеем и сме принудени да развиваме и поддържаме способности в сферата на сигурността и отбраната. В съответствие с този поглед на средата да се разкрият способностите на два от най-големите и мощни съюзи на нашето време – НАТО и ЕС, в които членува и Република България, за отговор на възникнала криза и за управление на зараждащи се кризи. На основата на тяхното изследване да се отговори на въпросите дали реално са налични всички необходими способности за адекватен отговор на дадена кризисна ситуация – от какъвто и характер да е тя, какви подходи и решения са възможни за тяхното изграждане в съюзен формат, а също и да се предложи система от показатели, която в национален план да подпомогне страната ни за балансирано изграждане и поддържане на способностите за управление на кризи в рамките на ресурсните ограничения, които са неотменим факт през последните години.
Убедени сме, че в съюзен формат изграждането и поддържането на способности, които да покрият целия спектър от мисии и задачи, заложени в концептуалните доктринални съюзни документи, може да бъде възможно най-цялостно и адекватно само когато това се прави на основата на широка и целенасочена кооперираност в тази дейност. Прилагането на подобни показатели ще позволи да изградим необходимите ни способности в национален формат, с които да сме в състояние да разкрием и противостоим (да дадем отговор) на всяка кризисна ситуация.
Получените резултати в настоящия труд могат да подпомогнат обучението в образователните организации и институциите в сферата на сигурността и отбраната. Някои от направените предложения биха могли да се приложат и в практическата дейност за изграждане и поддържане на необходимите ни национални способности за управление на кризи.