Използване на пътните превозни средства в Българската армия – решения за усъвършенстване

РУМЕН ПЕНЧЕВ

Рецензенти

полковник доц. д-р инж. Мирослав Ст. Димитров полковник доц. д-р инж. Любен Димитров

ISBN 978-619-7478-53-2

Описание

Монография

ВТОРА ЧАСТ

Изследването в настоящата втора част на монографичния труд е посветено на решенията, които е възможно да бъдат приложени, за да бъде усъвършенствана системата за използване на пътните превоз- ни средства в Българската армия. Направен е опит за разглеждане на част от съвременните технически решения в тази сфера. Предложена е идеята за създаването на концепция за използване на пътните превозни средства, като са развити основните нейни положения, цел, предназначе- ние и функции. В теоретичен и практикоприложен аспект са представени структурообразуващите системи в съответствие с предлаганата кон- цепция за използване на пътните превозни средства в Българската армия, както и възможностите за промяна на нормативната база и произтича- щата от това необходимост за структурни реформи.