Използване на несмъртоносни средства за въздействие в операции за подкрепа на международния мир и сигурност

marinov-cover

Автор: полк. доц. д-р Петър Маринов

Това пособие представя тактиките, техниките и процедурите за използване на несмъртоносни средства за въздействие (НСВ) при провеждане на операции по поддържане на мира (ОПМ). Описани са планирането и тактическото използване на несмъртоносните средства за въз¬действие. Направен е обобщен преглед на НСВ и връзката им със смъртоносните средства за въздействие (ССВ), използвани в ОПМ. Разгледани са различните видове системи от НСВ. Представени са възможностите и изискванията към тях, както и основите и изискванията към подготов¬ката на формированията за използването им. Описани са основите на тактическото използване на НСВ. Приложени са примери и анализи на случаи на използване на НСВ.
Основната цел на разработката е осигуряването на обобщено ръководство за командирите и щабовете, което да подпомага както планирането, подготовката и провеждането на операции с използване на НСВ, така и процеса на подготовка на командирите, формированията и на слушателите от факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ за провеждане на тактически учения и подготовка по дисциплината „Операции по поддържане на мира“.
За постигане на поставената цел в разработката са решени следните основни задачи:
– обобщаване на опита и знанията за използване на НСВ в ОПМ;
– подпомагане на командирите от всички нива при планиране и провеждане на операции в ОПМ, изискващи определени ограничения за из-ползване на сила;
– подпомагане процеса на изучаване на особеностите и принципи¬те на планиране, подготовка и провеждане на ОПМ при наложени специфични ограничения за използване на сила.

<<Предишна