Защита на летище

Zashtita_na_letishte-cover

Автори:

  • полк. доц. д-р Димитър Караджинов 
  • полк. доц. д-р Росен Димитров

Учебникът „Защита на летище“ е предназначен за студентите от редовна, задочна и дистанционна форма на обучение във факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ по специалност „Сигурност във въздухоплаването“ от професионално направление „Национална сигурност“.

В учебника са разгледани въпросите, свързани със сигурността и защитата на гражданските и военните летища, осигуряването на физическата им сигурност, както и защитата на външния периметър на летищата. Специално внимание е обърнато на критериите за качество на системата за сигурност на летище, оценката на способностите ѝ за наблюдение, реакция и отговор. Дефинирани са границите на външния периметър на летище и е описан алгоритъм за работа при определяне на зоните в неговия външен периметър.

Материалът в учебника е систематизиран и обобщен на базата на лекции, дискусии и доклади, изнесени от авторите на семинари и научни конференции. Отчетени са и регламентиращите документи в областта на сигурността в гражданското въздухоплаване.