Завърши Стратегическият курс на факултет „Национална сигурност и отбрана“ – редовна форма на обучение на английски език

На 23 декември 2022 г. в Комплекс „Царски зали“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, началникът на Академията генерал-майор Тодор Дочев, в присъствието на ръководството и на преподаватели от факултет „Национална сигурност и отбрана“, връчи удостоверенията на специализантите от „Стратегически курс” – редовна форма на обучение на английски език с ръководител подполковник гл. ас. д-р Николай Недялков. Водещата роля в провеждането на курса е на катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“.

В курса се обучаваха 25 старши офицери от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, щабовете на видовете въоръжени сили, Съвместното командване на силите, Съвместното командване на специалните операции и формированията от състава на Българската армия.

Със своята теоретико-практическа насоченост курсът осигурява на специализантите специфична подготовка по въпросите теорията на войната и стратегията, националната и международната сигурност, многонационалните операции, мениджмънта на сигурността и отбраната, както и стратегическото лидерство. Важно е да се отбележи, че целият курс се провежда на английски език, включително и заключителният му етап по разработване на курсови работи и тяхната защита от специализантите.

Курсът е добър пример за това, че Военна академия „Г. С. Раковски“ притежава и непрекъснато развива нови способности, отчитайки динамиката и адаптирайки се към промените, с които устойчиво да изпълнява своята мисия и задачи.