Експертна оценка на институционалните способности за противодействие на хибридни заплахи

Mitko-Stojkov-cover

Автор:
Митко Стойков

Описание

Представените в монографията тематика и проблематика са повече от актуални, с перспектива за развитие и приложение в съвременната теория и практика на националната сигурност. В нея се интегрират резултати от изследвания и експертна оценка на комплексни проблеми с институционалните способности за противодействие на хибридни заплахи. В резултат на проведеното изследване са изведени съществените потребности от повишаване готовността за реагиране при хибридна война, от многостранно сътрудничество и взаимодействие, от обвързване на способностите в дипломатическия, информационния, военния, икономическия, финансовия и разузнавателния спектър в пълно съответствие с международното право. Акцентирано е върху проблемни области на изграждането на способностите и потребността от непрекъснато усъвършенстване на знанието и обучението. Подчертано е, че концептуализацията на противодействието на хибридните заплахи е изключително сложен процес и не може да бъде извършена само с отчитане приноса на военните или отбранителните способности, тъй като съвременните хибридни заплахи генерират уникални многомерни предизвикателства за системите за отбрана и сигурност.